Spolupráce

V součastné době jsou naší klientelou převážně

  • soudy
  • finanční úřady
  • státní orgány
  • bankovní domy
  • stavební spořitelny
  • individuální klienti

Spolupracujeme s většinou bankovních domů s výjimkou České spořitelny a Komerční banky.

 

Podklady k posudkům

Podklady nutné ke zhotovení odhadu nebo znaleckého posudku :

S ohledem na typ oceňované nemovitosti a složitosti odhadu může být rozsah podkladů upraven.

  • výpis z LV katastru nemovitostí (originál nebo kopie) – ne starší  3 měsíců
  • kopie katastrální mapy (dříve pozemkové mapy) nebo geometrický plán
  • nabývací titul (kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí o dědictví)
  • kolaudační rozhodnutí (u dokončených staveb) nebo stavební povolení (u rozestavěných objektů) nebo územní rozhodnutí (u pozemků – pokud tato listina existuje)
  • stavební dokumentace (všechny typické půdorysy a řezy stavby – pokud existují)
  • listiny omezující vlastnické právo k oceňovanému objektu (zástavní smlouva, smlouva se zřízením věcného břemene)
  • znalecký posudek (dle vyhlášky Ministerstva financí, pokud nějaký již existuje)
  • listiny orgánů veřejné správy a soudů (např.: územně plánovací dokumentace nebo podklady dané obce, rozhodnutí o vynětí pozemku z lesního nebo zem. půdního fondu)
  • nájemní smlouvy (o pronájmu nemovitosti, bytových nebo nebytových prostor)
  • daň z nemovitosti
  • náklady na pojištění nemovitosti
  • náklady na správu nemovitosti (sjednávání smluv, výběr nájemného, prohlídky a revize, jednání s úřady)
  • náklady na opravy údržbu (nikoliv generální opravy)
  • v případě současného, nebo budoucího prodeje nemovitosti – kupní smlouva, nebo smlouva o smlouvě budoucí

Kontakt

ing. Jaroslav Mlčoch

posudkyjmlcoch@seznam.cz

Kvítková 4323, dveře č. 553
760 01, Zlín

IČO: 62865609
DIČ: CZ6006091773

+420 603207393
+420 577219492

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode